Mô tả

Van xả nhấn tiểu nam có van dừng
Chức năng: tự đóng chậm
Dùng cho bồn tiểu có tâm lỗ cấp nước đến tường là 45mm.

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi