Mô tả

Van nhấn tiểu nam
Dùng cho bồn tiểu có tâm lỗ cấp nước đến tường là 75mm

General Enquiries

Sản phẩm này hiện chưa có câu hỏi